Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Tải Về

Audacity 2.1.1

Windows   Audacity for Windows®    
(Windows 8/7/Vista/XP)

Mac   Audacity for Mac®    
(Universal Binary for Mac OS X 10.5 to 10.11.x)

Linux   Audacity for GNU/Linux®    
(source code)


 

 

Bản Tải Về Di Sản

More Information